Nhấn lên ảnh để bắt đầu đánh dấu. Đã đánh dấu xong !

Cùng trong Album này

1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670
  1. Hồng Nhung
    Hồng Nhung
    убирайтесь! - hãy cuốn xéo khỏi đây
    верёвка: dây thừng
    заменять - заменить: thay thế

Chia sẻ trang