Nhấn lên ảnh để bắt đầu đánh dấu. Đã đánh dấu xong !

Cùng trong Album này

1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675
  1. Hồng Nhung
    Hồng Nhung
    скользить: trượt
    ускользнуть от кого/от чего?: thoát khỏi ai/cái gì (do trơn)

Chia sẻ trang