Nhấn lên ảnh để bắt đầu đánh dấu. Đã đánh dấu xong !

Cùng trong Album này

4897 4898 4899 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907 4908 4909 4910 4911 4912

Thông tin thêm

Các tùy chỉnh: 1/14s ƒ/1.7 4 mm

Chia sẻ trang