Cách mạng tư sản-dân chủ tháng Hai năm 1917. Khởi đầu nổi dậy ở Petrograd.

Chia sẻ trang