Chiến sĩ Cận vệ Đỏ bên đống lửa trong những ngày Cách mạng XHCN tháng Mười. Thành phố Petrograd, tháng 10 năm 1917

Chia sẻ trang