Cuộc mit-tinh của công nhân và binh lính Petrograd. Ngày 25 tháng 10 (7 tháng 11) năm 1917

Chia sẻ trang