Ba ngày của trung úy Kravtsov - Три Дня Лейтенанта Кравцова (2011).

Ba ngày của trung úy Kravtsov - Три Дня Лейтенанта Кравцова (2011).