VTV6 - Ảo ảnh ban trưa - Тени исчезают в полдень (1971)

VTV6 - Ảo ảnh ban trưa - Тени исчезают в полдень (1971)