Лингвострановедение. Россия: страна и люди 1

Giáo trinh học tiếng Nga: Đất nước và con người Nga