Phim Biên giới quốc gia | Phim 6: Sau hào quang chiến thắng. Tập 1 | Phim lịch sử chiến tranh

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Mời các bạn bắt đầu
Phim 6 "Sau hào quang chiến thắng",
bối cảnh 2 tập này cho ta biết OUN (Tổ chức Dân tộc chủ nghĩa Ukraina) đã "ăn sâu bám rễ" trong một bộ phận khá lớn người dân miền Tây Ukraina, từ những năm trước thế chiến II cho đến tận ngày nay.

 
Top