Resources by Hồng Nhung

Русский язык как иностранный (Практический интенсивный курс) Hồng Nhung
Sách giáo khoa kèm MP3 dành cho sinh viên, học sinh mới bắt đầu học tiếng Nga
4.00 star(s) 2 ratings
Downloads
248
Updated
Русские числительные Hồng Nhung
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
108
Updated
РУССКИЙ ЯЗЫК В ЧАСЫ ДОСУГА Hồng Nhung
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
135
Updated
Изучаем виды глагола Hồng Nhung
Ý nghĩa của thể động từ ở các câu khẳng định, phủ định, mệnh lệnh, câu hỏi
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
170
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
148
Updated
Bài tập biến đổi câu tổng hợp các loại
3.00 star(s) 2 ratings
Downloads
412
Updated
ЧИСТОПИСАНИЕ Hồng Nhung
Hướng dẫn cách viết chữ tiếng Nga
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
117
Updated
Cuốn từ điển đồng nghĩa chứa 11 000 nhóm từ đồng nghĩa
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
322
Updated
Đây là kịch bản chi tiết về cuộc thi tìm hiểu nước Nga dành cho sinh viên nước ngoài học tiếng Nga
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
36
Updated
РУССКИЕ ПАДЕЖИ Hồng Nhung
Tài liệu tổng hợp cách dùng phổ biến nhất các cách cho người đã học qua trình độ cơ bản
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
229
Updated
Страноведение России. Учебно-методическое пособие Hồng Nhung
Sách đất nước học dành cho sinh viên nước ngoài trước khi vào học đại học
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
108
Updated
Top